Nowe Podkarpacie

Reklama
Reklama

Środki unijne w gospodarce komunalnej

Email
Środki unijne w gospodarce komunalnej

Fundusze unijne dają szansę na realizację wielu niezbędnych inwestycji związanych z infrastrukturą komunalną. Pozyskane zarówno przez spółki komunalne, jak i przez samorządy w pierwszej kolejności przeznaczane są przede wszystkim na rozwój infrastruktury komunalnej, która niestety ciągle odbiega od standardów krajów zachodnioeuropejskich. Bez wsparcia funduszy unijnych realizacja tak dużych inwestycji nie byłaby możliwa. Widząc szansę na realizację wielu potrzebnych zadań, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie od wielu już lat przykłada dużą wagę do kwestii związanych z pozyskiwaniem wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Łączna suma takiego wsparcia w perspektywie finansowej, która zakończyła się w roku 2013, wynosiła ponad 55 mln zł. W obecnej perspektywie finansowej już zawarliśmy umowy na dofinansowanie o łącznej wartości ponad 60 mln zł, a to jeszcze nie koniec naszych starań – mówi Janusz Fic, prezes MPGK Krosno.

„Unijne wsparcie dla energetyki cieplnej”

W obecnej perspektywie finansowej spółka planuje znaczne inwestycje w modernizację sieci ciepłowniczych. Do modernizacji przewidziane jest ponad 10 km sieci na terenie miasta. Stanowi to ponad 30 proc. całkowitej długości sieci ciepłowniczej należącej do MPGK. Na pierwszy z projektów dotyczący modernizacji sieci ciepłowniczej na osiedlu Traugutta spółka pozyskała już dofinansowanie ze środków UE. Umowa została podpisana 6 marca 2018 r. Koszt całkowity projektu wynosi 5 357 474,10 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to 3 600 000,00 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 2 160 000,00 zł netto.

Rosnące standardy emisyjne spowodowały, że planuje się również modernizację źródła ciepła poprzez budowę kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie. Wartość całkowita projektu brutto to ok. 12 mln zł. – Dzięki inwestycjom zrealizowanym przez naszą spółkę w latach wcześniejszych nasz system ciepłowniczy uzyskał status systemu efektywnego, co otworzyło przed nami realne szanse na pozyskanie dofinansowania do kolejnych projektów inwestycyjnych . Chcemy tę szansę wykorzystać i intensywnie nad tym pracujemy – podkreśla prezes MPGK w Krośnie.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”

MPGK Krosno dostarcza wodę do 11 gmin, a ścieki są odbierane i oczyszczane z terenu 10 gmin. Obsługiwany przez spółkę obszar zamieszkały jest przez ok. 100 tys. mieszkańców. W 2017 r. krośnieńskie MPGK przystąpiło do realizacji kolejnego dużego projektu w infrastrukturę wodociągową. W ramach „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap” zostaną zrealizowane następujące zadania:

– Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Krośnie,

– Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej,

– Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w

Krośnie oraz Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej. Wartość całego projektu to ponad 44 mln zł brutto. Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 22,9 mln zł, co stanowi 63,7 proc. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2021 roku. – Zadanie to jest kontynuacją wcześniejszych działań, w wyniku których w ostatnich latach spółka zainwestowała w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną kwotę ponad 100 mln zł. Teraz przyszedł czas na modernizację i hermetyzację oczyszczalni ścieków oraz modernizację ujęcia wody w Szczepańcowej – mówi prezes MPGK.

„Unijne środki w gospodarce odpadami”

W zakresie gospodarki odpadami wyzwania stawiane przed samorządami są bardzo duże. Gminy są zobowiązane do zwiększenia obowiązkowych poziomów recyklingu, ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji oraz ograniczenia odpadów przekazywanych do składowania. Aby spełnić wszystkie te wymagania, niezbędna jest współpraca gmin i realizacja wspólnych projektów, tak aby zrealizować niezbędne inwestycje w infrastrukturę komunalną i wypracować efektywne systemy segregacji. MPGK Krosno Sp. z o.o. opracowało i przystąpiło do realizacji dużego projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – I etap”.

Przedsięwzięcie realizowane jest na potrzeby 20 gmin regionu zamieszkałych przez ok. 250 tys. mieszkańców. Duży nacisk położono na wykorzystanie nowoczesnych i sprawdzonych technologii, automatyzację pracy instalacji, a przede wszystkim na bezpieczeństwo i brak uciążliwości instalacji dla otoczenia. W listopadzie 2017 spółka podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całego projektu to ponad 64,4 mln zł brutto, (55 mln netto). Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 35,4 mln zł netto, co stanowi 63,7 procent. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2020. – Cieszę się bardzo, że w naszym regionie udało się taki projekt przygotować i jako jeden z pierwszych w kraju pozyskać dofinansowanie na jego realizację w obecnej perspektywie finansowej. Beneficjentami tego wsparcia unijnego będą mieszkańcy miasta Krosna oraz gmin, które przystąpiły do współpracy z Krosnem. Bez współpracy okolicznych samorządów pozyskanie wsparcia ze środków UE, a także sama realizacja tak dużych i bardzo potrzebnych w naszym regionie inwestycji byłaby niemożliwa. Dlatego dziękuję bardzo wszystkim samorządom, które przystąpiły do naszego projektu – dodaje prezes J. Fic.

Bieżąca realizacja zadań i projektów inwestycyjnych spółki, jak również przyszłe plany inwestycyjne są szczegółowo opisywane i relacjonowane na stronach internetowych www.ekrosno.pl oraz w serwisach społecznościowych www.facebook.com/MPGK-Krosno .

Serdecznie zapraszamy do ich odwiedzenia.

Pracujemy dla mieszkańców i środowiska

Płatny materiał reklamowy

Martwi cię coś, lub denerwuje? Napisz do Nas!

Pseudonim
Email:
Temat
Wiadomość

Ogłoszenia ostatnio dodane

noimage
CZYSZCZENIE, MYCIE
( / Usługi)
noimage
MALOWANIE ELEWACJI
( / Usługi)
noimage
Zatrodnie drwala
( / Praca)

All rights reserved: Nowe Podkarpacie Designed by: KAJUS